Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

sssss
4082 b0b2 500
useless lifehack #5
Reposted fromPsaiko Psaiko viasucznik sucznik
sssss
sssss
4386 ce95 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer
sssss
9892 72e2
Reposted fromnazarena nazarena viapomoor pomoor
sssss
Reposted fromFlau Flau viapomoor pomoor
sssss
4401 5140
Reposted fromkelu kelu viadanonisko danonisko
sssss
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik

December 02 2017

sssss
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viajme jme
sssss
6581 3879
Reposted fromGIFer GIFer viasucznik sucznik

December 01 2017

sssss

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...

Reposted frompaket paket viainzynier inzynier
sssss
0292 52ba
Four Guys Climb 15 Foot Wall
Reposted fromPsaiko Psaiko viapsyentist psyentist
sssss
6684 ad59
Reposted fromsosna sosna viasucznik sucznik
sssss
Reposted fromgruetze gruetze viasucznik sucznik

November 30 2017

sssss
sssss
sssss
6679 ce97
Reposted fromsosna sosna viainzynier inzynier
sssss
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viastonerr stonerr
sssss
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viastonerr stonerr
sssss
9716 9a77 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viapsyentist psyentist
sssss
7483 2b16 500
Reposted fromgruetze gruetze viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl